XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XX XX XXX XXXXXXXXXX-, XXXXXXXXXXXXXXX- XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: XXXXXX XXXXXXXXX*XXXXX XXX XXXXXXXXX*XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX – XXX XXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX. XXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX. XXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX- XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXX.

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX- | XXXX-XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX-XXXX-XXX. XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX- XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX- XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

“XXXXXXX”-XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX “XXXXXXX” XX. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX- XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX 4.0 XXXX XXXXX XXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXX XXX XX-XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX – XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX

XXXXX XXXX XXX XXXX 600 XXXXXXXXX* XXX XXXXXXXXX*XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX – XXX XXX XXXXXX XXXX XXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXX XXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX. XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX. XXX XXXX 40 XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX- | XXXX-XXXXXXX

XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX- XXX XXXX-XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX. XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX XXXXXX- XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX- XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX. XXXX XXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX.

XXXXXXXXXXX- | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX-XXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX. XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX-XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX X/XXX- XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX- XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX „XXXXXXX“ XX. XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX- XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX 4.0 XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX-XXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX- | XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXX

XXXX-XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX »XXXXXXXXXXX-XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX« XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX 50 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX. XXXXXX XXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX.