XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XX XXXX XXX 30 XXXXXXX XXXXXXXXXXX-, XXXX- XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX-XXXX-XXX, XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX.

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX- | XXXX-XXXXXXX

XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX- XXX XXXX-XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX: XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXX XXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX. XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXX-XXXXXXXXXXX

XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX- | XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXX XXXX XXX 10 XXXXXXXXXXXX XXXX-XXXXXXXXXXXXXXX, XXX XXX XXX XX XXXX XXXXXXX 50.000 XXX 150.000 XXXXXXXXXXX-XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX- | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXX 50 XXX. XXX. XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX-XXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX- XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXX XXXX XXX XX, XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX. XXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX – XXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

XXX XXXXXX:

  • XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX-XXXX-XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX- XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX